3. Bibliografia general

 • ALCINA, Juan Francisco, «La tragedia “Galathea” de Hercules Floreus y los inicios del teatro neolatino en la Corona de Aragón», Calamus renascens: Revista de humanismo y tradición clásica,  1 (2000), pp. 13-30.

 • Autour de 1640: le livre et l’édition en Catalogne au XVIIe siècle dans les collections ancienne de la médiathèque de Perpignan = 1640 abans i després: el llibre i l’edició a Catalunya al segle XVII dins les colœleccions antigues de la mediateca de Perpinyà: Mois du Patrimoine écrit 2005/ catalogue établi par Marie-Andrée Calafat; préf. Gilbert Larguier; Perpinyà: av. prop. Jocelyne Joussemet, 2005.

 • BARNILS, Pere (ed.), Vocabulari català-alemany, de l’any 1502. Barcelona, IEC, 1916.
 • BARREDA, Pere-Enric, «Vocabulario latino medieval y humanístico en el Thesaurus puerilis de Onofre Pou», dins Actas. II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 11-14 de noviembre de 1997), vol. I, Lleó: Universidad de León, 1998, p. 243-254.
 • BARREDA, Pere-Enric, «Léxico medieval y humanístico en el Thesaurus de Pou: balance final», dins José M. Maestre y Maestre, Joaquín Pascual Barea i Luis Carlo Brea (ed.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán,  III. 2, Alcañyís / Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos / Ed. del Laberinto / CSIC, 2002, p. 877-894.
 • BONAFONT, Josep, «Les Goigs (suite) : Goigs particuliers à une ou à plusiers paroïsses», Revue catalane, 5 (1907), p. 138-143.
 • BONET, Gerard, «Deux dynasties d’imprimeurs perpignanais: les Alzine et les Tastú, ou un demi-siècle de presse roussillonnaise (1800-1850)». Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, XCIII, 1985, p. 73-103.
 • BONET, Gerard, «Perpignan la typographe. Cinc siècles d’imprimerie à Perpigan», dins Raymond Sala i Michelle Ros (dir.), Perpignan une et plurielle, Perpinyà, Éditions Trabucaire, 2004, p. 831-846.
 • BONET, Gerard, «Pierre, Joseph et Antoinette Tastu, une dynastie d’imprimeurs perpignanais 1804-1876», dins Entre édition et presse – Le Papier d’hier à aujourd’hui. Actes de la 2e journée d’Etude sur l’imprimerie organisée à Perpignan le 23 avril 2004 par le Centre de Documentation et d’Animation de la culture catalane et les Archives de la Ville, Perpinyà: Publications de l’Olivier /Ville de Perpignan, 2005, p. 19-57.
 • BONET, Gerard, «Regard sur l’histoire de l’imprimerie nord-catalane: autour de Guillaume Agel», dins Journaux de survie, survie des journaux: actes de la Quatrième journée d’étude sur l’imprimerie, organisée à Perpignan, le 21 avril 2006, Perpinyà: Ville de Perpignan/ Publications de l’Olivier, 2007.
 • BOUILLE, Michel, «La décandence de la langue catalane en Roussillon auXVIIIè síècle», Tramontane, 432-433, 1960, p. 89-95.
 • BOUILLE, Michel, «Le clergué et la langue catalane», Cerca, 13-14, 1961, p., 314-315.
 • BOUILLE, Michel, «Différence de langue et diffusión des idées [en Roussillon, d’après le dossier personnel de l’évêque Gerbet]», Sant Joan i barres, setembre 1962, p. 14-18.
 • CAMPS, Christian, «L’emploi du castillan et du catalan dans les lettres roussillonnaises de la première moitié du XVIIè siècle», dins Christian Camps i Carlos Heusch (ed.), Languedoc-Roussillon-Catalogne, État, nation, identité culturelle régionale (des origines à 1659). Actes du Colloque 20-22-mars 1997), Montpeller, Presses de la Université Paul Valéry, Montpeller III, 1998.
 • CAMPS, Christian, «Andreu Bosch, un defensor de la llengua catalana al Rosselló», dins Homenatge a Arthur Terry-3, vol. 3, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999, p. 149-156.
 • CAPEILLE, Jean, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Perpinyà: Imp. Lib. Cat. J. Comet, 1914 [facsímil Marseille: Laffitte Reprints, 1978].
 • CARBONELL, Jordi, «Dues traduccions rosselloneses setcentistes de la “Zaïra” de Voltaire», Estudis Romànics X i XI, 1962-1967, p. 161-170.
 • CLARA, J., «Onofre Pou a la universitat de Perpinyà», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12 (1993), p. 370-373.
 • CLOSA FARRÉS, J., «De libris doctissimis: notas sobre la enseñanza de las humanidades en la Cataluña de los siglos XV al XVII», Pedralbes, 13/II (1993 [1994]), p. 369-375.
 • COLON, Germà, «Concerning the Catalan-German Vocabulary of 1502: Vocabolari molt profitós per apendre Lo Catalan Alemany y Lo Alemany Catalan», Quaderni di semantica, 4, 1983, p. 395-399 [trad. cat.: «Sobre el vocabulari català-alemany de 1502: Vocabulari molt profitós per apendre Lo Catalan Alemany y Lo Alemany Catalan», dins Germà Colón, Estudis de filologia catalana i romànica, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 91-97.
 • COLON, Germà, «El vocabulari català-alemany de 1502: Vocabolari molt profitos per apendre Lo Catalan Alamany y Lo Alamany Catalan», Zeitschrift für Katalanistik, 24 (2011), 9–15
 • COMET, Joachim, L’imprimerie à Perpignan depuis les origines jusqu’à nous jours, Perpinyà: Impr. de J. Comet, 1908 [extret de: «L’imprimerie à Perpignan depuis les origines jusqu’à nous jours», Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, 49, 1908, p. 239-368].
 • DOUAIS,  C.,  «Les  anciennes  versions  catalanes  de  la  Bible»,Revue Historique du Diocèse de Perpignan, 9, 192), pp. 287-289.
 • FARGAS, Mariela, «La crianza virtuosa, en el Libro de los secretos de agricultura, de fra Miquel Agustí», dins María José Pérez Álvarez, Laureano M. Rubio Pérez, Alfredo Martín García (ed.) i Francisco Fernández Izquierdo (col.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Lleó: Fundación Española de Historia Moderna, 2012, p. 1079-1088.
 • FELIU, Francesc, MARTÍ, Sadurní, TEN, Francesc i VICENS, Josep (ed.), Tractar de nostra llengua catalana: apologies setcentistes de l’idioma al Principat, Vic/[Girona], Eumo/Universitat de Girona, 1992.
 • FLASCHE, Hans, «El Vocabulario catalán-alemán de 1502», dins Antoni Margarit, Antoni Griera i Frederic Udina (ed.), VII Congreso Internacional de Lingüística Románica (Universidad de Barcelona, 7-10 abril de 1953, Barcelona, Catalunya), vol. 2, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1955.
 • FRÉNAY, Étienne i MAS, Guillaume (ed.), Nouveau Dicctionnaire de Biographies Roussillonnaises, Perpinyà, Publications de l’Olivier, 2011.
 • HOMS, Antoni i VILA, Pep, «L’olotí Miquel Matas i la seva Devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XL, 1999, p. 123-136.
 • HOMS, Antoni, «Relats de pelegrinatge a Terra Santa. Un camí de segles», Analecta Sacra Tarraconensia, 76, 2003, p. 5-44.
 • IGLESIAS, Narcís, La llengua al Rosselló, qüestió d’Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659-1789), Vic: Eumo, 1998.
 • JULIÀ I FIGUERAS, Benet, «Nota sobre el llibre mèdic de Lluís Fabra (1589)», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXV-II, 1981 [=Homenatge a Lluís Batlle i Prats], p. 411-417.
 • KÜENZLEN, Franziska, «Vocabolari molt profitós (Katalanisch-deutsches Vokabular)», dins Wolfgang Stammler i Karl Langosch (ed.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., vol. 11, Berlín/Nova York, Walter de Gruyter, 2004, p. 1636–163.
 • LENTZ, Caroline, «Le livre et l’église, les fidèles et leurs livres: le livre à caractère religieux dans la province du Roussillon à l’époque moderne », dins Gilbert Larguier (coord.), L’église, le clergué et les fidèles en Languedoc & en pays catalans, Perpinyà, Presses Universitaries de Perpingnan, 2013, p. 181-190.
 • LAMARCA, Montserrat, La impremta a Barcelona. (1501-1600), Barcelona: Biblioteca de Catalunya / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2015.
 • LLANAS, Manuel, «Joan Rosenbach», dins L’edició a Catalunya: segles XV a XVII. Gremi d’Editors de Catalunya, Barcelona 2002. [Consultable a l’espai lletrA, de la Universitat Oberta de Catalunya i Institut Raon Llull]
 •  LO BIBLIÒFOL, «Un vocabulari Català-Alemany», Montanyes Regalades, 38, febrer, 1919, p. 27.
 • LUNA-BATLLE, Xavier, «El Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (1617) de Miquel Agustí: un llibre no del tot obert», Manuscrits, 31, 2013, p. 65-87.
 • MADRENAS TINOCO, Maria Dolors i RIBERA LLOPIS, Joan Manuel, «El discurs narratiu de la literatura de viatges del sis-cents i del set.cents. A propòsit de les relaciones de Miquel Matas i Joan López», dins Sadurní Martí (coord), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglésias i David Prats (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui de llengua i literatura catalanes, vol. I, Barcelona/Girona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes/PAM/Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, , 2006-2007, p. 203-211.
 •  MADURELL, Josep M., «Samsó Arbús», dins Gutenberg Jahrbuch, 1971.
 • MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia, «Les fonts del Llibre dels secrets d’Agricultura de Miquel Agustí. El MS 754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS 291 de la Bibliothèque Nationale de France», Afers, 23/60, 2008, p. 289-311.
 • MARTÍ I CASTELL, Joan, «Presentació de l’edició facsímil del Vocabolari molt profitós per apendre lo catalan alamany y lo alamany catalan imprès a Perpinyà per Joan Rosembach el 1502», Llengua & Literatura, 15, 2004, p. 665-669.
 • MASSA, Christine i OLIVE, Jean-Louis, Goigs du diocèse d’Elne Perpignan = de la diòcesi d’Elna Perpinyà, Ceret, Centre Internacional de Música Popular, 1996.
 • NOELL, René, Essai de bibliographie roussillonnaise des origines à 1906, Prades, Revista Terra Nostra, 1976.
 • PANYELLA, Vinyet (ed.), Vocabulari català-alemany imprès a Perpinyà per Joan Rosembach el 1502, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002.
 • PEYTAVÍ, Joan, «Sobre Andreu Bosch, l’autor del Summari: puntualització onomàstica i apunts biogràfics», Societat d’Onomàstica: butlletí interior, 106-107, 2007, p. 144-155.
 • PONS,  Josep S.,  La  littérature  catalane  en  Roussillon  au  XVlle  et  au  XVllle  siécle, Tolosa / Paris:  Édouard  Privat / Henri  Didier, 1929.
 • PONS,  Josep Sebastià, La littérature catalane en Roussillon (1600-1800). Bibliographie, Tolosa / Paris:  Édouard  Privat / Henri  Didier, 1929.
 • PRAT, Enric i VILA, Pep, Mil anys de llengua i literatura catalanes al Rosselló, Canet de Rosselló: Éditions Trabucaire, 2002.
 • RIOT, Clément. «Les almanachs en Roussillon, 1761-1939 : Éléments pour une histoire de la vie culturelle en province», Domitia, 6, setembre 2005, p. 63-92.
 • ROCA, Serge, «Guillaume Agel, un imprimeur du XVIIIe-XIXe siècles = Guillem Agel, un impressor del segle XVIII-XIX», dins: Journaux de survie, survie des journaux: actes de la Quatrième journée d’étude sur l’imprimerie, organisée à Perpignan, le 21 avril 2006, Perpinyà: Ville de Perpignan-Publications de l’Olivier, 2007, p. 101-133.
 • SALA, Raymond, «Hispanité et catalanité du Roussillon. XVIème- XIXème siècles», Aspects du Roussillon, Perpinyà: SASLPO, CIXe, 2002, pp. 307-330.
 • SENDRA, Àngels, «Dos plecs solts poètics de la guerra dels segadors», Revista Internacional d’Humanitats, 33 (2015), p. 19-36.
 • SERRA, Dolors, Bibliografia de la Catalunya Nord (1502-1999), Prades, Revista Terra Nostra, 2001.
 • SOBERANAS, Amadeu J. i COLON, Germà, «Lexicografia valenciana i forastera: El “Thesaurus puerilis” d’Onofre Pou», dins Miscel·lània Sanchis Guarner, vol. III, Barcelona/València: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat de València, 1992,p.  299-312.
 • STEGMANN, Tilbert Dídac (ed.). Vocabulari català-alemany de l’any 1502=Katalanisch-deutsches Vokabular aus dem Jahre 1502: Nachdruck der von Pere Barnils besorgten Faksimileausgabe von 1916 / herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von, Frankfurt, Domus Ed. Europaea, 1991.
 • TRES, Joan, «Aportacions a l’estudi del “Sumari” d’Andreu Bosch (justificació de la separació de Perpinyà de la Diputació del General al segle XVII)», Revista de Catalunya, 110, 1996, p. 31-43).
 • VIDAL, Pierre i CALMETTE, Joseph, Bibliographie Roussillonnaise, Perpignan: imprimerie de Charles Latrobe, 1906 [extret de «Bibliographie Roussillonnaise», Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, 47, 1906, p. 1-558].
 • VILA, Pep, «La disputa lingüística al Rosselló a través dels prefacis de les obres impreses (1590-1698)», dins El Barroc Català. Actes de les jornades (desembre 1987), Barcelona: Quaderns Crema, 1989, p. 631-654.
 • VILA, Pep, «La llengua catalana al Rosselló», dins Pep Balsalobre i Joan Gratacós (ed.), La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona: Quaderns Crema, 1995, p. 499-546.
 • VILA, Pep, «Vint anys d’estudis de llengua i literatura catalanes al Rosselló (1984-2004)», Anuari Verdaguer, 13, 2005, p. 277-292.